Co je kapitálový trh?

Kapitálový trh je místo, kde dochází ke směně střednědobého a dlouhodobého kapitálu (splatnost nad jeden rok) prostřednictvím různých forem cenných papírů a jejich derivátů. Je jedním z druhů finančního trhu, který slouží k přesunu finančních prostředků (kapitálu) od investorů ke společnostem, které mohou finanční prostředky produktivně využít.

Na kapitálovém trhu se obchoduje zejména s akciemi a dluhopisy. Akcie jsou cenné papíry, které představují vlastnický podíl na společnosti. Dluhopisy jsou cenné papíry, které představují dluhový závazek společnosti vůči investorovi. Investor, který nakupuje akcie nebo dluhopisy, očekává, že z nich bude mít nějaký výnos. Výnos z akcií se skládá z dividend a zhodnocení ceny akcie na trhu. Výnos z dluhopisů se skládá z úroku a zhodnocení ceny dluhopisu na trhu.

Kapitálový trh se člení podle různých kritérií. Podle obchodovatelnosti se rozlišuje primární a sekundární trh. Primární trh je trh, na kterém jsou emitovány (vydány) nové cenné papíry. Sekundární trh je trh, na kterém se obchoduje s již emitovanými cennými papíry.

Podle instrumentu se rozlišuje dluhový a akciový trh. Dluhový trh je trh, na kterém se obchoduje s dluhovými instrumenty, jako jsou dluhopisy nebo depozitní certifikáty. Akciový trh je trh, na kterém se obchoduje s akciemi.

Podle regulace se rozlišuje regulovaný a neregulovaný trh. Regulovaný trh je trh, na kterém platí přísnější pravidla pro emise a obchodování s cennými papíry, jako je například burza cenných papírů. Neregulovaný trh je trh, na kterém platí méně přísná pravidla, jako je například volný trh.

Na kapitálovém trhu vystupují různé subjekty, které poskytují služby, investují nebo emitují cenné papíry. Mezi ně patří například obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, vázaní zástupci, investiční fondy, pojišťovny, penzijní fondy, banky, podniky nebo stát.

Zdroj
https://www.kapitalovypruvodce.cz/
https://en.wikipedia.org/