Co je vnitřní výnosové procento?

Vnitřní výnosové procento je ukazatel, který měří efektivnost investice. Je to taková úroková míra, při které je čistá současná hodnota investice rovna nule. To znamená, že všechny budoucí peněžní toky z investice jsou diskontovány touto úrokovou mírou a jejich součet je roven počáteční investici.

Vnitřní výnosové procento tedy ukazuje, jakou výnosnost má investice v průběhu své životnosti. Čím vyšší je vnitřní výnosové procento, tím lepší je investice.

Vnitřní výnosové procento se používá k porovnání různých investičních projektů nebo k určení minimální požadované výnosnosti investice. Pokud je vnitřní výnosové procento vyšší než požadovaná výnosnost, investice se vyplatí. Pokud je nižší, investice se nevyplatí.

Existuje několik způsobů, jak ho stanovit vnitřní výnosové procento. Jedním z nich je vzorec:

Vnitřní výnosové procento vzorec

Vnitřní výnosové procento vzorec

kde:

CFt je peněžní tok v roce t
IRR je vnitřní výnosové procento
IN je investiční výdaj
n je doba životnosti investice

Tento vzorec se řeší pomocí numerických metod, například Newtonovy metody nebo bisekce.

Další způsob je použít lineární interpolaci, která má následující postup:

Odhadneme hodnotu IRR1​ tak, aby čistá současná hodnota investice byla záporná.
Odhadneme hodnotu IRR2​ tak, aby čistá současná hodnota investice byla kladná.

Použijeme vzorec:

Vnitřní výnosové procento vzorec

Vnitřní výnosové procento vzorec

kde:

NPVi​ je čistá současná hodnota investice při diskontní míře IRRi
IRR je vnitřní výnosové procento

Zdroj
https://janzednicek.cz/
https://is.muni.cz/