Co je EBIT?

EBIT je zkratka pro Earnings Before Interest and Taxes, což se do češtiny překládá jako zisk před úroky a daněmi. Jedná se o ukazatel výsledku hospodaření, který pochází z anglosaského světa.

EBIT měří provozní zisk společnosti, tedy zisk, který společnost vytváří pouze ze svých provozních činností, bez ohledu na to, jak je společnost financována nebo jak je zdaněna. EBIT je tedy očištěn od vlivů, jako jsou úrokové náklady, daňové sazby, odpisy a amortizace. EBIT je často používán k porovnání výkonnosti společností v různých odvětvích nebo zemích, protože eliminuje tyto rozdíly.

Výpočet EBIT je poměrně jednoduchý. Začínáme s čistým ziskem (ztrátou) společnosti, který je uveden v jejím výkazu zisku a ztráty. K čistému zisku přičteme úrokové náklady, které společnost platí za své dluhy, a zaplacené daně, které společnost odvádí státu. Výsledkem je EBIT, který ukazuje, kolik zisku by společnost vygenerovala, kdyby nemusela platit úroky a daně.

Příklad výpočtu EBIT:

Společnost ABC má čistý zisk 10 milionů Kč, úrokové náklady 2 miliony Kč a zaplacené daně 3 miliony Kč. EBIT společnosti XYZ je:

EBIT = 10 + 2 + 3 = 15 milionů Kč

To znamená, že společnost ABC vytvořila 15 milionů Kč zisku ze svých provozních činností, než musela zaplatit úroky a daně.

Zdroj
https://www.investopedia.com/terms/e/ebit.asp
https://www.indeed.com/career-advice/pay-salary/ebit