Co je fundamentální analýza?

Fundamentální analýza je metoda, kterou investoři a obchodníci používají ke stanovení vnitřní hodnoty aktiv nebo podniků. Důkladně studují vnitřní a vnější faktory, aby je ohodnotili co nejpřesněji a určili, zda je dané aktivum nebo podnik nadhodnocený nebo podhodnocený.

Fundamentální analýza se liší od technické analýzy, která se zaměřuje na zkoumání minulých pohybů cen a objemů obchodů na trhu. Fundamentální analýza se snaží najít skutečnou (vnitřní) hodnotu akcie pomocí zkoumání kurzotvorných faktorů a informací, které jsou přístupné veřejnosti. Jedná se o ekonomická, účetní, statistická data, stejně jako politické, historické a demografické faktory.

Fundamentální analýza se dá rozdělit na tři stupně – globální, sektorovou a firemní. Globální fundamentální analýza se zabývá vlivem celého trhu a ekonomiky na akciové kurzy. Sektorová fundamentální analýza se zaměřuje na specifické odvětví nebo segment trhu, ve kterém podnik působí. Firemní fundamentální analýza se věnuje konkrétní společnosti a jejím finančním ukazatelům, strategii, konkurenci, výhledu a dalším aspektům.

K určení vnitřní hodnoty akcie se používají různé modely, které se opírají o různé přístupy a předpoklady. Některé z nejznámějších modelů jsou:

 • Dividendové diskontní modely (DDM), které vycházejí z předpokladu, že hodnota akcie je rovna současné hodnotě budoucích dividend, které akcionáři dostanou.
 • Ziskové modely, které vycházejí z předpokladu, že hodnota akcie je rovna současné hodnotě budoucích zisků, které společnost vygeneruje.
 • Cash flow modely, které vycházejí z předpokladu, že hodnota akcie je rovna současné hodnotě budoucích volných peněžních toků, které společnost vytvoří.
 • Bilanční modely, které vycházejí z předpokladu, že hodnota akcie je rovna podílu čistého majetku společnosti na počtu akcií.

Kromě těchto modelů se fundamentální analýza také opírá o různé poměrové ukazatele, které slouží k porovnání a hodnocení různých aspektů společnosti, jako jsou její rentabilita, likvidita, zadluženost, růst, tržní ocenění a další. Některé z nejvýznamnějších poměrových ukazatelů jsou:

 • Cena/zisk (P/E), který vyjadřuje, kolikrát je tržní cena akcie vyšší než zisk na akcii. Čím nižší je tento ukazatel, tím levnější je akcie.
 • Cena/tržby (P/S), který vyjadřuje, kolikrát je tržní cena akcie vyšší než tržby na akcii. Čím nižší je tento ukazatel, tím levnější je akcie.
 • Cena/účetní hodnota (P/B), který vyjadřuje, kolikrát je tržní cena akcie vyšší než účetní hodnota na akcii. Čím nižší je tento ukazatel, tím levnější je akcie.
 • Výnos z dividendy (DY), který vyjadřuje, jaký podíl z tržní ceny akcie představuje roční dividendová výplata. Čím vyšší je tento ukazatel, tím atraktivnější je akcie pro dividendové investory.
 • Návratnost vlastního kapitálu (ROE), který vyjadřuje, jak efektivně společnost využívá svůj vlastní kapitál k vytváření zisku. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je výkonnost společnosti.
 • Návratnost investovaného kapitálu (ROIC), který vyjadřuje, jak efektivně společnost využívá svůj celkový investovaný kapitál k vytváření zisku. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je výkonnost společnosti.
 • Zadluženost (D/E), který vyjadřuje, jaký je poměr mezi celkovým dluhem a vlastním kapitálem společnosti. Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší je finanční riziko společnosti.
 • Rychlá likvidita (QR), který vyjadřuje, jak dobře je společnost schopna splatit své krátkodobé závazky pomocí svých nejlikvidnějších aktiv. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je finanční situace společnosti.

Zdroj
https://academy.binance.com/cs/articles/what-is-fundamental-analysis-fa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fundament%C3%A1ln%C3%AD_anal%C3%BDza