Co je HDP?

HDP (hrubý domácí produkt) je jeden z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů, který měří celkovou peněžní hodnotu statků a služeb, které byly nově vytvořeny na určitém území za určité časové období. HDP se používá k porovnávání výkonnosti a rozvoje různých ekonomik.

HDP se může počítat třemi způsoby – produkční, výdajovou a důchodovou metodou. Tyto metody by měly dát stejný výsledek, protože představují různé pohledy na totéž. HDP se často dělí na počet obyvatel, aby se získal HDP na obyvatele, což lépe odráží životní úroveň a kupní sílu.

Produkční metoda spočívá v součtu hrubé přidané hodnoty jednotlivých sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty. Hrubá přidaná hodnota je rozdílem mezi produkcí a mezispotřebou. Daně na produkty jsou daně, které se platí při nákupu nebo prodeji produktů, jako je například DPH. Dotace na produkty jsou platby, které se poskytují výrobcům nebo spotřebitelům produktů, jako je například dotace na potraviny.

Výdajová metoda spočívá v součtu konečné spotřeby, hrubé tvorby fixního kapitálu, změny zásob a čistého exportu. Konečná spotřeba je výdaj na statky a služby, které se spotřebují během období, jako je například spotřeba domácností, vlády nebo neziskových organizací. Hrubá tvorba fixního kapitálu je výdaj na statky, které se používají k výrobě dalších statků a služeb, jako je například investice do strojů, budov nebo infrastruktury. Změna zásob je rozdíl mezi hodnotou zásob na začátku a na konci období. Čistý export je rozdíl mezi exportem a importem statků a služeb.

Důchodová metoda spočívá v součtu primárních důchodů, které jsou vypláceny výrobním faktorům, jako je práce, kapitál nebo půda. Primární důchody zahrnují mzdy a platy, sociální příspěvky, zisky podniků, úroky, nájemné, dividendy, licenční poplatky nebo daně z příjmu a majetku. Důchodová metoda je založena na principu, že výdaje jednoho subjektu jsou příjmem jiného subjektu.

HDP je užitečný ukazatel pro sledování vývoje ekonomiky, ale má také některá omezení. HDP nezahrnuje některé činnosti, které mají hodnotu, ale nejsou tržní, jako je například domácí práce, dobrovolnictví nebo šedá ekonomika. HDP také neodráží rozdělení příjmů, nerovnost, životní prostředí, sociální blaho nebo kvalitu života. Proto se kromě HDP používají i jiné ukazatele, jako je například index lidského rozvoje, ekologická stopa, index štěstí nebo index sociálního pokroku.

Zdroj
https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product
https://www.moneta.cz/slovnik-pojmu/detail/hdp